Personvern og journalrettigheter

Tingnes legesenter

Info til pasienter om personvern og journalrettigheter 

Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?
Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får. Det kan være opplysninger
om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg
riktig hjelp. Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre som er beskrevet nedenfor.
Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern. Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være
utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din. Du har rett til å kontrollere
hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem.
Hvis du vil se journalen din, eller ønsker å få rettet eller slettet opplysninger, tar du kontakt med behandlingsstedet som er ansvarlig for
journalen. Behandlingsstedet er pålagt å svare innen tretti dager. Hvis du får avslag på det du ber om, kan du klage til Fylkesmannen.

Her lagres helseopplysningene dine

Pasientjournalen
lokalt register
kan bare ses av lokalt personell
kan overføres hvis du bytter behandlingssted
du har rett til innsyn

Pasientjournalen er det viktigste arbeidsverktøyet til helsepersonellet som behandler deg. I pasientjournalen registreres alle nødvendige
opplysninger om deg og helsehjelpen du får. Journalen opprettes når du ber om helsehjelp, og den er helt nødvendig for å gi deg trygg og
god behandling. Journalen kan bare leses av dem som behandler deg ved den lokale helsevirksomheten. Helsepersonell andre steder har
ikke tilgang til den. Du kan be om at den overføres til et annet sted hvis du bytter behandler.

Kjernejournalen
sentralt register
inneholder kritiske helseopplysninger
kan brukes av alt helsepersonell hvis du blir akutt syk
du kan be om å ikke bli registrert

Kjernejournalen er et sentralt register for utvalgte og viktige opplysninger om helsen din. Formålet med kjernejournalen er å gi helsepersonell
rask tilgang til viktig informasjon om din helse dersom du skulle bli akutt syk. Kjernejournalen opprettes for alle fastboende i Norge, men du
kan reservere deg mot ordningen ved å logge inn på helsenorge.no.

Reseptformidleren
sentralt register
inneholder alle dine resepter
kan ses av helsepersonell og apotek

Når du får resept på legemidler sendes resepten elektronisk til en nasjonal database for elektroniske resepter. Reseptformidleren skal bidra
til økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk, og omfatter alle resepter som er skrevet ut til deg. Det er bare helsepersonell og
apoteket ditt som får se dine resepter, ingen andre har rett til å se hvilke medisiner du bruker. Du kan se reseptene dine ved å logge inn på
minhelse.helsenorge.no

SYSVAK
sentralt register
inneholder alle dine vaksiner

reservasjonsrett unntatt for barnevaksiner og tilknyttede program

Alle vaksiner du har fått finnes i et nasjonal vaksinasjonsregister hos Folkehelseinstituttet. Helsepersonell som skal gi deg vaksiner kan slå
opp i dette registeret og se hva du har fått før. Barnevaksiner og tilknyttede program registreres i SYSVAK, og du har ingen reservasjonsrett
mot det. Alle andre vaksiner meldes til SYSVAK hvis du samtykker. Du kan også se dine vaksiner ved å logge inn på minhelse.helsenorge.
no.
For en fullstendig oversikt over norske helseregistre, se https://helsenorge.no/om-min-helse/helseregistre.

Dette er dine rettigheter

Rett til informasjon
om hvordan opplysningene dine blir behandlet
om rettighetene dine
informasjonen skal være skriftlig og forståelig

Du har krav på å få vite om at det behandles helse- og personopplysninger om deg. Informasjonen skal gjøre deg i stand til å forstå hvordan
opplysningene dine blir behandlet, hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem for å få oppfylt rettighetene dine. Informasjon skal
være skriftlig, lett tilgjengelig og utformet på en klar og forståelig måte. Dette som du nå leser, er laget for å gi deg denne informasjonen.

Rett til innsyn
få forklaring på faguttrykk
få utlevert kopi av journalen
få vite hvem som har sett helseopplysningene dine

Du har rett til innsyn i pasientjournalen din og rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til den eller fått utlevert opplysninger fra den. Du kan
også be om å få en kort forklaring på faguttrykk som kan være vanskelig å forstå.
I tillegg kan du be om å få utlevert en kopi av hele eller deler av pasientjournalen din hos de behandlingsstedene hvor du har fått helsehjelp.
Du kan se din digitale pasientjournal og innsynsloggen fra sykehus du har vært behandlet hos ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

Rett til å rette
hvis informasjonen er feil
hvis informasjonen er misvisende
hvis opplysninger mangler

Dersom du oppdager at noen av opplysningene i journalen din er feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige, kan du be om å få rettet
opplysningene. Retting skjer ved at opplysningene føres på nytt, eller ved en tilføyelse i journalen.

Rett til å slette
hvis informasjonen er feil
hvis informasjonen føles belastende og er unødvendig for å gi helsehjelp

Du kan i noen tilfeller be om at opplysninger eller utsagn i journalen slettes dersom de er feilaktige eller misvisende og føles belastende for
deg, eller dersom opplysningene er åpenbart unødvendige for å gi helsehjelp. Dette gjelder ikke dersom opplysningene må oppbevares i
henhold til annen lovgivning.